We design social economics.

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ SIAM-lab

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ SIAM-lab

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและประสานงานเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ระยะที่ 1 โดยทีมวิจัย SIAM-lab สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Read More
วัดกันด้วยวิทยาศาสตร์ ระหว่างปกครองด้วยทหารกับนักการเมือง อย่างไหนคอร์รัปชันมากกว่ากัน?

วัดกันด้วยวิทยาศาสตร์ ระหว่างปกครองด้วยทหารกับนักการเมือง อย่างไหนคอร์รัปชันมากกว่ากัน?

เมื่อถามว่า ระหว่างยุคที่ปกครองด้วยรัฐบาลทหาร และรัฐบาลนักการเมือง คุณคิดบ้านเมืองแบบไหนจะมีปัญหาคอร์รัปชันมากกว่า?

Read More

© 2017 SIAM lab