สารจาก ผอ. สกว.

“จัดการความรู้ เพื่อสู้ คอร์รัปชัน”

ปัจจุบัน นานาประเทศทั่วโลกต่างตระหนักว่าคอร์รัปชันคือปัญหาท้าทายอันดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศอย่างหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง แต่สำหรับสังคมไทยแล้ว  คอร์รัปชันคืออะไร? เหมือนหรือต่างจากคอร์รัปชันประเทศอื่นอย่างไร คอร์รัปชันสัมพันธ์กับอัตราความเจริญและการพัฒนาของประเทศไทยจริงหรือไม่ ดรรชนีชี้วัดคอร์รัปชันที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยคืออะไร คนไทยเข้าใจคอร์รัปชันในสังคมของตนเองเพียงไร และเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยได้อย่างไร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการวิจัยเชิงพื้นที่ ตระหนักถึงปัญหาของคอร์รัปชันที่คุกคามการพัฒนาประเทศ สกว. จึงสนับสนุน การจัดทำ website โครงการ SIAM Lab (Social Integrity Architecture and Mechanism design Lab) เพื่อเป็นห้องทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกสำนักต่อสังคม และป้อนกลับความรู้เรื่องธรรมาภิบาลและคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคม ภายใต้โครงการวิจัยสังคมไทยปลอดคอร์รัปชัน (Corruption – free Thailand) โดยมีเป้าหมายในการสร้าง “ชุดความรู้” เพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชัน และ สกว. เชื่อมั่นว่า “การวิจัย” และ “การส่งผ่านความรู้” ในรูปแบบใหม่จากมุมมองของคนรุ่นใหม่ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเขยื้อนสังคมไทยให้เข้าใจ และห่างไกลจากคอร์รัปชัน

 

ศ.นพ. สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

© 2017 SIAM lab