โครงสร้างการทำงานของ SIAM LAB

1. ทีมข้อมูล (#TeamData)

วัตถุประสงค์ตามสัญญา

1. เพื่อสร้างดัชนีบ่งชี้โอกาสการคอร์รัปชั่นในระดับจังหวัด ที่จะเป็นเครื่องมือชี้ความก้าวหน้าของการลดคอร์รัปชั่นเปรียบเทียบในระดับจังหวัด สร้างความตื่นตัวของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่

ผลผลิตตามสัญญาโครงการ

ดัชนีบ่งชี้โอกาสการคอร์รัปชั่นในระดับจังหวัดจากการสำรวจประสบการณ์ครัวเรือน

เป้าหมายของทีม

เพื่อสร้างฐานข้อมูล (Database) เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น และพัฒนาเครื่องมือ (Instruments) ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 โครงการย่อยวัตถุประสงค์วิธีการผลผลิตผลลัพธ์ผู้รับผิดชอบความก้าวหน้าของโครงการ
1.1Corruption Literacyเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในมิติต่างๆ ของสังคมไทย เช่น ความหมาย รูปแบบ วิธีการ การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามฐานข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น (Corruption Literacy Database) ของพื้นที่ต่างๆ ผู้กำหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจต่อความยากง่ายในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นแต่ละรูปแบบของแต่ละพื้นที่ อันจะนำมาซึ่งการออกแบบนโยบายและสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไปธานี / จารุวัฒน์กำลังดำเนินการร่างแบบสำรวจ
1.2Norm Priorityเพื่อศึกษาลำดับการให้ความสำคัญของปัญหาการทุจริตของสังคมไทย เมื่อเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานทางสังคมด้านอื่นๆ รวมถึงความเต็มใจจ่ายต่อการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบการทดลองด้วยทางเลือก (Choice Experiment)ฐานข้อมูลลำดับความสำคัญของบรรทัดฐานทางสังคม ของคนไทยนำไปสู่องค์ความรู้ด้านการให้ความสำคัญต่อปัญหาการคอร์รัปชั่นของแต่ละพื้นที่ธานี / จารุวัฒน์กำลังดำเนินการร่างแบบสำรวจ
1.3Corruption Perceptionเพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของการคอร์รัปชั่นในรายจังหวัดประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกมาจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม และส่วนที่สองมาจากการคำนวณค่าดัชนีจากข้อมูลทุติยภูมิในแนวทางเดียวกับการคำนวณค่า CPIดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นรายจังหวัด (Provincial Corruption Perception Index)แต่ละพื้นที่แข่งขันกันลดปัญหาการคอรัปชั่นในพื้นที่ตนเองลงธานี / จารุวัฒน์กำลังดำเนินการร่างแบบสำรวจ และวิธีการสำรวจ (ดูเอกสารแนบ)
1.4Bribery Experienceเพื่อศึกษาประสบการณ์การจ่ายเงินสินบนการสำรวจประสบการณ์การจ่ายเงินสินบนให้กับหน่วยงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาดัชนีสินบน (Bribery Index)แต่ละหน่วยงานพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้มีสินบนน้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นธานี / จารุวัฒน์กำลังดำเนินการร่างแบบสำรวจ (ดูเอกสารแนบ)
1.5Psychology Testเพื่อทำการศึกษาทางจิตวิทยาการโกงการสำรวจด้วยแบบสอบถามทางจิตวิทยาฐานข้อมูลจิตวิทยาการโกงนำไปสู่การออกแบบรูปแบบการต่อต้านการโกงที่มีประสิทธิภาพเนื้อแพร / สุทธิดากำลังดำเนินการร่างแบบสำรวจ (ดูเอกสารแนบ)
1.6Cash Flowเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของนักการเมืองการวิเคราะห์การเงิน (Financial Analysis) ของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองและรายงานการวิเคราะห์การเงินนำไปสู่ความสนใจของสาธารณะที่มีความปกติหรือไม่ปกติของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองธานี / พชรณดากำลังลงข้อมูลจากบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง (ดูเอกสารแนบ)
1.7Land Tenureเพื่อศึกษาการทับซ้อนของผลประโยชน์ของการถือครองที่ดินกับการสร้างสาธารณูปโภคการเปรียบเทียบพิกัดที่ดินของนักการเมือง กับพิกัดและช่วงเวลาของถนนที่มีการตัดใหม่ โดยใช้ GISดัชนีผลประโยชน์ทับซ้อน ที่วัดจากระยะทางระหว่างที่ดินกับถนนตัดใหม่ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือหลังจากนั้นนำไปสู่ความตระหนักของสาธารณะที่มีต่อการทับซ้อนกันของผลประโยชน์ธานี / โสมรัศมิ์ / ชนกานต์กำลังลงข้อมูลจากบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง (ดูเอกสารแนบ)
1.8Political Networkเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางเครือญาติของนักการเมืองในพื้นที่การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) จากนามสกุลของผู้มีตำแหน่งทางการเมืองในพื้นที่ดัชนีเครือญาติทางการเมือง (Political Kinship Index)นำไปสู่ความตระหนักต่อการครอบงำของตระกูลนักการเมืองในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการการเปิดพื้นที่การแข่งขันทางการเมืองของสาธารณะธานี / เนื้อแพร / สุทธิดากำลังลงข้อมูลจากบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง และกำลังรวบรวมรายชื่อนักการเมืองทั้งหมดของจังหวัดต้นแบบ (ดูเอกสารแนบ)
1.9Media Reportเพื่อศึกษาบทบาทของสื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่นที่มีต่อการนำเสนอข่าวการคอร์รัปชั่นของท้องถิ่นการทำเหมืองข้อความ (Text Mining) ของการรายข่าวเรื่องการคอร์รัปชั่นของสื่อฐานข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์รูปแบบการรายงานข่าวของสื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการรายงานข่าวของสื่อให้มีความเป็นกลางมากขึ้นพงศ์ศักดิ์กำลังดำเนินการ และได้ข้อค้นพบเบื้องต้นแล้ว (ดูเอกสารแนบ)
1.10Proceeding Reportเพื่อศึกษารูปแบบคำตัดสินของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.การทำเหมืองข้อความ (Text Mining) ของคำตัดสินของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.ฐานข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์รูปแบบคำตัดสินของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการพิจารณาคดีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพงศ์ศักดิ์กำลังดำเนินการ และได้ข้อค้นพบเบื้องต้นแล้ว (ดูเอกสารแนบ)
1.11Participation Platformเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินสาธารณะการทำความร่วมมือกับผู้ผลิต APP ในการสร้าง Platform เพื่อแจ้งและตรวจสอบปัญหาที่เกิดกับทรัพย์สินสาธารณะ ดัชนีสินค้าสาธารณะคุณภาพห่วย (Bad Quality of Public Goods Index)นำไปสู่ความมีส่วนร่วมและความสนใจร่วมกันในการกำกับดูแลทรัพย์สินสาธารณะให้มีคุณภาพตามที่ควรจะเป็นของภาคประชาชนธานี / โสมรัศมิ์ / ต่อภัสสร์ / ชนกานต์ ได้ทำการออกแบบในเบื้องต้นและ และกำลังจะดำเนินการเจรจากับผู้ผลิต APP

© 2017 SIAM lab