โครงสร้างการทำงานของ SIAM LAB

2. ทีมพื้นที่ (#TeamField)

วัตถุประสงค์ตามสัญญา

2. เพื่อพัฒนาต้นแบบและแนวทางขยายผลระบบบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมภิบาลในหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน โดยพัฒนากระบวนการสำคัญ เช่น การเปิดเผยข้อมูล และอื่นๆ ที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหาได้

ผลผลิตตามสัญญาโครงการ

คู่มือ วิธีการ (การลดการใช้อำนาจ การใช้ดุลพินิจ และการเปิดเผยข้อมูล) และเครือข่ายการลดการคอร์รัปชั่นในพื้นที่ตัวอย่าง

เป้าหมายของทีม

เพื่อสร้างต้นแบบ (Model) ของกลไกการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในระดับพื้นที่

 โครงการย่อยวัตถุประสงค์วิธีการผลผลิตผลลัพธ์ผู้รับผิดชอบความก้าวหน้าของโครงการ
2.1Anti-Corruption Handbookเพื่อรวบรวมรายละเอียดของกลไกการสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของพื้นที่การปริทรรศน์วรรณกรรม สร้างคู่มือ เพื่อให้แต่ละพื้นที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินระดับการคอร์รัปชั่นในแต่ละองค์ประกอบได้คู่มือการประเมินความเสี่ยงในการเกิดการคอร์รัปชั่นของพื้นที่ (Corruption Checklist Handbook)นำไปสู่การปรับปรุงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นให้ดีขึ้นในแต่ละพื้นที่กิริยา / เขมรัฐ / สวรัย / สิทธิเดช / ธานี / พลชดำเนินการปริทรรศน์วรรณกรรมของต่างประเทศเกี่ยวกับคู่มือการประเมินความเสี่ยงในการเกิดการคอร์รัปชั่นของพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว (ดูเอกสารแนบ)
2.2Lesson Learntเพื่อถอดบทเรียนจากการทำงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ของทีมวิจัยท้องถิ่นการเข้าร่วมออกแบบและทำงานในกระบวนการ PAR ของทีมวิจัยท้องถิ่นต้นแบบของกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นในระดับพื้นที่นำไปสู่การนำต้นแบบไปใช้เพื่อกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นในระดับพื้นที่ของพื้นที่ต่างๆกิริยา / เขมรัฐ / สวรัย / สิทธิเดช / ธานี / ปกรณ์สิทธิ์ดำเนินการกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกับทีมท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ดูเอกสารแนบ)
2.3Social Mapเพื่อศึกษาบทบาทของภูมิศาสตร์และกิจกรรมท้องถิ่นที่มีต่อความร่วมมือของคนในชุมชนการทำ Social Mapรายงานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมชุมชนนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมในชุมชนให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนมากขึ้นกิริยา / เขมรัฐ / สวรัย / สิทธิเดช / ธานี / จิรพันธ์
2.4Disaster Preparednessเพื่อศึกษากระบวนการใช้งบภัยพิบัติของพื้นที่ปริทรรศน์กลไกการใช้งบภัยพิบัติ ศึกษากระบวนการใช้งบภัยพิบัติของพื้นที่ และศึกษาปัญหาการใช้งบภัยพิบัติในระดับพื้นที่รายงานปัญหาและอุปสรรคการใช้งบภัยพิบัติในระดับพื้นที่นำไปสู่การใช้งบภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกิริยา / เขมรัฐ / สวรัย / สิทธิเดช / ธานี / จิรพันธ์ / ปกรณ์สิทธิ์ / พลชกำลังรวบรวมกลไกและปัญหาของการใช้งบภัยพิบัติ
2.5Field Experimentเพื่อทำการทดลองในพื้นที่การทดลองในพื้นที่ (Field Experiment)ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การวางนโยบายตามแนวทางที่เหมาะสมตามผลลัพธ์ที่ได้ทำการทดลองมาแล้วจริงกิริยา / เขมรัฐ / สวรัย / สิทธิเดช / โสมรัศมิ์ / ธานี / จิรพันธ์ / ปกรณ์สิทธิ์ / พลชยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากต้องรอการลงพื้นที่

© 2017 SIAM lab