โครงสร้างการทำงานของ SIAM LAB

3. ทีมสื่อ (#TeamMedia)

วัตถุประสงค์ตามสัญญา

3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน โดยการสร้างการเรียนรู้จากกรณีศึกษาทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์คอร์รัปชั่นระดับครัวเรือน และการแบ่งปันประสบการณ์ร่วม

ผลผลิตตามสัญญาโครงการ

สาระความรู้และแนวทางการสื่อสารความรู้เรื่องคอร์รัปชั่น

เป้าหมายของทีม

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาคอร์รัปชั่น โดยมีเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย

 โครงการย่อยวัตถุประสงค์วิธีการผลผลิตผลลัพธ์ผู้รับผิดชอบความก้าวหน้าของโครงการ
3.1Behavioral Economicsเพื่อศึกษาพฤติกรรมของการโกงตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องทดลอง (Lab Experiment)เนื้อหาในการผลิตสื่อตามแนวทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนำไปสู่การใช้เนื้อหาในสื่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นธนะพงษ์ / ธานี / สรวิชญ์ได้ทำการปริทรรศน์วรรณกรรมและดำเนินการออกแบบการทดลองในเบื้องต้นแล้ว (ดูเอกสารแนบ)
3.2Folk Taleเพื่อผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการโกงสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี และครอบครัวที่มีลูกในวัยดังกล่าวการรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านมาสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบนิทานที่ทันสมัยนิทานเด็กเกี่ยวกับความสำนึกต่อการโกงที่สามารถอ่านร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวและเด็กนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี และครอบครัวที่มีลูกในวัยดังกล่าวธานี / อดิศักดิ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
3.3Corruption Toyเพื่อผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการโกงสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 - 15 ปีความร่วมมือกับบริษัทผลิตของเล่นเพื่อศึกษาและออกแบบแนวทางการสร้างความตระหนักรู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นของเล่นที่สร้างสำนึกต่อการโกงนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 - 15 ปีธานี / ธนะพงษ์ / เนื้อแพร / สุทธิดาได้เจรจากับผู้ผลิตสื่อของเล่นในเบื้องต้นแล้ว
3.4Corruption Gameเพื่อผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการโกงสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปีความร่วมมือกับบริษัทผลิตเกมเพื่อศึกษาและออกแบบแนวทางการสร้างความตระหนักรู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นเกมออนไลน์เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และสอดแทรกผลเสียหายที่เกิดจากการคอร์รัปชั่นนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปีธานี / สรวิชญ์ ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลบางส่วนแล้ว (ดูเอกสารแนบ)
3.5Viral Clipเพื่อผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการโกงสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปีความร่วมมือกับบริษัทผลิตคลิปเพื่อศึกษาและออกแบบแนวทางการสร้างความตระหนักรู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นคลิปที่ตั้งคำถามท้าทายเกี่ยวกับสาเหตุและปัญหาของการคอร์รัปชั่นนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของบุคคลที่มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปีธานี / ต่อภัสสร์ / อดิศักดิ์ ได้เจรจากับผู้ผลิตสื่อในเบื้องต้นแล้ว
3.6Inspiring Bookเพื่อผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการโกงสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 35 - 45 ปีความร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับสื่อเพื่อศึกษาและออกแบบแนวทางการสร้างความตระหนักรู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจและรูปแบบการคอร์รัปชั่นในสังคมไทยนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของบุคคลที่มีอายุระหว่าง 35 - 45 ปีต่อภัสสร์ / อดิศักดิ์ กำลังดำเนินการ (ดูเอกสารแนบ)
3.7TV Programmesเพื่อผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการโกงสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปความร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับสื่อเพื่อศึกษาและออกแบบแนวทางการสร้างความตระหนักรู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นคลิปสัมภาษณ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการคอร์รัปชั่นในสังคมไทยนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปต่อภัสสร์ / อดิศักดิ์ กำลังดำเนินการ(ดูเอกสารแนบ)

© 2017 SIAM lab